Nasz zespół terapeutyczny tworzą młodzi pedagodzy, psycholodzy oraz inni specjaliści, którzy z pasją wykonują swój zawód. Sięgamy po nowoczesne metody terapeutyczne, pomagając dzieciom w prawidłowym rozwoju, dorastaniu oraz w osiąganiu nowych umiejętności.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sensitiva posiada uprawniania do badania i opiniowania rozwoju i potrzeb dzieci w zakresie:

 • Przyspieszenia lub odroczenia obowiązku szkolnego
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
 • Indywidualizowania przez nauczycieli pracy z uczniem
 • Wpływu zaburzeń lub odchyleń rozwojowych na zachowanie ucznia
 • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego
 • Opinie w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową i egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią)

oraz świadczy usługi dla dzieci nie posiadających orzeczeń w zakresie diagnozy funkcjonalnej i terapii:

 • Integracji Sensorycznej
 • Logopedycznej
 • Pedagogicznej
 • Psychologicznej
 • Fizjoterapeutycznej

Przy Poradni funkcjonuje Zespół Opiniujący, którego zadaniem jest badanie i ocena rozwoju dziecka oraz definiowanie jego potrzeb rozwojowych tak, aby osiągnęło pełnię swoich możliwości. Proces diagnostyczny obejmuje badania pedagogiczne, psychologiczne i logopedyczne, w szczególnych przypadkach może być rozszerzone o konsultację psychiatryczną lub/i diagnozę przetwarzania sensorycznego (SI). Na podstawie zgromadzonych informacji oraz badań zespół wydaje opinię o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka.

Działając na mocy Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami) opinie wydawane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną muszą być honorowane w placówkach oświatowych.