Zanim zapiszecie Państwo swoje dziecko na wybraną terapię wskazane jest wykonanie diagnozy, która dokładnie wskaże, które obszary rozwojowe stanowią mocne strony dziecka, a które należy uwzględnić przy planowaniu terapii w sposób szczególny.

Integracja sensoryczna

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Cykl 3 spotkań, podczas których terapeuta sprawdza poziom funkcjonowania poszczególnych zmysłów u dziecka.

Diagnoza psychologiczna Sensitiva

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna to spotkanie ze specjalistą mające na celu ocenę poziomu rozwoju dziecka, rozpoznanie silnych stron, wskazanie obszarów do rozwoju lub korekty. Aby stwierdzić czy dziecko rozwija się w tempie  z grupą rówieśniczą najczęściej używamy wystandaryzowanych narzędzi, mających bardzo wysoką wartość diagnostyczną i są skorelowane z powszechnie używanymi testami w psychologii. 

Diagnoza pedagogiczna Sensitiva

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to proces mający na celu określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka względem grupy rówieśniczej i oczekiwanych osiągnięć w tym zakresie odpowiednich dla wieku dziecka.

Diagnozę pedagogiczną można przeprowadzić celem określenia mocnych obszarów dziecka oraz słabych wymagających wsparcia, mogących predysponować dziecko do grupy zagrożonej wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się lub celem określenia czy dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną. 

Aby diagnoza była wartościowa i czytelna dla wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem używamy wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych. 

Diagnoza logopedyczna Sensitiva

Diagnoza logopedyczna

Ocena logopedyczna u małych dzieci rozpoczyna się od dokładnego wywiadu z rodzicami, następnie obejmuje, m. in.: symetrię twarzy, napięcie mięśni mimicznych, warunki anatomiczne jamy ustnej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy wędzidełek, sposobu oddychania, fonacji, ocenę wady zgryzu, poziomu słyszenia.
U starszych dzieci logopeda dodatkowo określa: sprawność motoryczną narządów artykulacyjnych, prawidłowość artykulacji, typ połykania, zakres słownictwa biernego i czynnego.

NDT Bobath Sensitiva

Ocena rozwoju małego dziecka

Ocena rozwoju małego dziecka jest dokonywana przez doświadczonego fizjoterapeutę, który zbada dystrybucję napięcia mięśniowego, oceni występowanie odruchów niemowlęcych oraz stopień ich asymilacji, oceni wzorce ruchowe oraz wskaże czy konieczna jest dalsza ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka Dziecięcą Skalą Rozwojową.