Diagnoza pedagogiczna to proces mający na celu określenie poziomu rozwoju poznawczego dziecka względem grupy rówieśniczej i oczekiwanych osiągnięć w tym zakresie odpowiednich dla wieku dziecka.

Diagnozę pedagogiczną można przeprowadzić celem określenia mocnych obszarów dziecka oraz słabych wymagających wsparcia, mogących predysponować dziecko do grupy zagrożonej wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się lub celem określenia czy dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną.

Aby diagnoza była wartościowa i czytelna dla wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem używamy wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych.

Bateria rozwojowa B5/6

Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5 i 6 letnich

Bateria B-8

Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych u Uczniów w wieku 8 lat, przeznaczona jest do przesiewowej diagnozy ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci ośmioletnich.

Bateria B-7/9

Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych u Uczniów w wieku 7-9 lat.

Bateria B-10/12

Bateria Metod Diagnozy Przyczyn Niepowodzeń Szkolnych u Uczniów w wieku 10-12 lat

Test Uczenia się Słuchowego

Pozwala na psychometryczną i jakościową ocenę procesu uczenia się