Diagnoza psychologiczna to spotkanie ze specjalistą mające na celu ocenę poziomu rozwoju dziecka, rozpoznanie silnych stron, wskazanie obszarów do rozwoju lub korekty. Aby stwierdzić czy dziecko rozwija się w tempie  z grupą rówieśniczą najczęściej używamy wystandaryzowanych narzędzi, mających bardzo wysoką wartość diagnostyczną i są skorelowane z powszechnie używanymi testami w psychologii.

IDS-P Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 3-5 lat

Badanie składa się z 18 testów badających sześć  sfer rozwoju dziecka, takich jak: zdolności poznawcze, umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne; rozumowanie logiczno-matematyczne, umiejętności językowe oraz motywację.

IDS Skala Inteligencji i Rozwoju dla dzieci 5-10 lat

Badanie składa się z 19 testów badających sześć obszarów funkcjonowania dziecka: zdolności poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno-emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć).

WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci

Badanie poziomu inteligencji ogólnej dzieci od 6 rż – 18 rż.

Leiter – Międzynardowa Skala Wykonaniowa

Niewerbalny test inteligencji przeznaczony dla dzieci, z którymi jest utrudniony kontakt werbalny z uwagi na deficyty rozwojowe lub różnice kulturowe. Badanie nie wymaga od dziecka rozumienia mowy ani posługiwania się mową.

Matryce Ravena

Zestaw 60 zadań służących do pomiaru inteligencji ogólnej i wrodzonego potencjału intelektualnego dla dzieci od 6 rż do 16 rż, oraz dorosłych.

PU1

Bateria diagnozy funkcji poznawczych istotnych dla procesu uczenia się, dla dzieci w wieku 10-13 lat.

TROS-KA

Narzędzie do badania poziomu rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w wieku 9-13 lat.

Po tej diagnozie proponujemy terapię:

Psycholog

Jeśli zauważysz niepokojące objawy (np. problemy w szkole, nadmierna drażliwość, płaczliwość, lęk, niepokój, wycofanie społeczne, smutek, bezradność, niska samoocena, trudności z zasypianiem, sięganie po narkotyki czy alkohol) warto zgłosić się do nas. Może się okazać, że będzie to pierwszy krok ku pomocy i ważny krok w kierunku zmian. Nasz psycholog sprawdzi, co powoduje trudności, rozpozna indywidualne potrzeby komunikacyjne oraz emocjonalne dziecka, a następnie wytyczy cele i drogę do pomocy.
Konsultacja z psychologiem to pierwsze spotkanie mające na celu ustalenie potrzeb dziecka oraz podjęcie decyzji o najkorzystniejszej formie terapii. Koszt 150 zł, czas trwania 45 min.